Diensten

 Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen goed te behartigen en eigen doelstellingen te behalen. Hierin is hulp, in diverse vormen, te verkrijgen. Onderstaand zijn de diensten beschreven die wij u kunnen bieden.

Advies (Tevens voor instanties en werkgevers)

Omschrijving:
Middels een of meer gesprekken kunnen wij mogelijk achterhalen waar de schoenwringt en meedenken in een oplossing. Uiteraard betreft dit maatwerkt afhankelijk van de wensen en mogelijkheden.

Workshops/Presentaties (Tevens voor instanties en werkgevers)
Omschrijving:

Informatief, preventief en interactief, geven wij diverse workshops voor diverse doeleinden. Zou geven wij budgetcursussen voor oa. gemeenten en instanties maar verzorgen wij ook presentaties voor hulpverleners.

Budgetcoaching
Omschrijving:
Bij budgetcoaching wordt u gecoacht en geadviseerd bij het ordenen en beheren van uw eigen financiën. U bent dus zelf diegene die alle handelingen zoals betalingen doet, echter onder toeziend oog en advies van een coach. Allereerst wordt er gestart met het op orde brengen van de financiën, er wordt overzicht gecreëerd en een werksysteem aangebracht. Vervolgens zal er volgens dit systeem gewerkt gaan worden, uiteraard toegesneden op iedere cliënt en diens situatie. De coach zal de nodige begeleiding bieden en adviseert daar waar nodig. Het doel van budgetcoaching is het verkrijgen van overzicht en een financieel gezonde toekomst creëren. 
Taken budgetcoach:
De budgetcoach helpt u inzicht krijgen in uw eigen financiën, door samen met u te ordenen, processen te bewaken en te adviseren om samen uw doelstellingen te behalen.
Verwachtingen van cliënt:
Wanneer u openstaat voor begeleiding en bereid bent openheid van zaken te geven is een budgetcoach in staat samen met u aan de slag te gaan.
Voor wie/Hoe aanvragen:
Iedereen, ouder dan 18 jaar, komt in aanmerking voor budgetcoaching. Budgetcoaching is op basis van een contract dat vrijwillig voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangegaan. Uitsluitend de cliënt zelf kan budgetcoaching aanvragen en het contract aangaan.


Budgetbeheer

Omschrijving:
Budgetbeheer is vrijwillig inkomensbeheer, dat wil zeggen dat de cliënt kiest om de financiële zaken door een professionele beheerder te laten doen. Dit kan zijn dat hij/zij tijdelijk het overzicht kwijt is door omstandigheden of om welke reden dan ook rust wenst aangaande de financiën. Budgetbeheer is in diverse varianten mogelijk, naar de wensen en situatie van de cliënt. Via onze website kan een cliënt inloggen en zijn/haar financiën volgen.
Taken beheerder:
De budgetbeheerder beheert uw inkomsten, doordat al het inkomen binnenkomt op een speciale beheerrekening. Van deze beheerrekening worden vervolgens tijdig uw vaste lasten betaald, ontvangt u wekelijks of maandelijks uw boodschappengeld en wordt daarnaast geld gereserveerd/gespaard. 
Verwachtingen van cliënt: 
Om het inkomen zo goed mogelijk te kunnen beheren is het noodzakelijk dat er voldoende inkomen binnenkomt, dit kan salaris zijn maar ook een uitkering of pensioen. Daarnaast is het belangrijk dat de budgetbeheerder op de hoogte gehouden wordt. De post wordt doorgestuurd en veranderingen worden tijdig doorgegeven, om niet achter feiten aan te lopen. Ook al is de cliënt handelingsbekwaam, het is niet toegestaan om betalingsverplichtingen aan te gaan zonder toestemming van de budgetbeheerder, anders valt het budgetplan in duigen. Er is dus sprake van een samenwerking.
Voor wie/Hoe aanvragen:
Iedereen, ouder dan 18 jaar, komt in aanmerking voor budgetbeheer. Budgetbeheer is op basis van een contract dat vrijwillig voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangegaan. Uitsluitend de cliënt zelf kan budgetbeheer aanvragen en het contract aangaan.

Beschermingsbewind 
Omschrijving:
Beschermingsbewind is eveneens een vorm van inkomensbeheer, waarbij de bewindvoerder door de kantonrechter wordt aangewezen als beheerder van de financiën. Deze wettelijke maatregel is voor mensen die om welke reden dan ook de financiën (tijdelijk) niet zelf kunnen regelen. Men blijft hierbij wel handelingsbekwaam. Hiervoor kan gekozen worden wegens lichamelijk of geestelijke toestand, maar ook door verkwisting of het hebben van problematische schulden. Beschermingsbewind is alles omvattend, de beschermingsbewindvoerder beheert en beslist over het geld, de goederen en eventuele schulden van de cliënt, zolang dat gaat, in overleg met de cliënt. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook de belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of toeslagen aanvragen. Het inkomen komt binnen op een speciale beheerrekening waarvan vervolgens tijdig uw vaste lasten worden betaald, u wekelijks of maandelijks uw boodschappengeld ontvangt en daarnaast geld wordt gereserveerd/gespaard. Via onze website kan een cliënt inloggen en zijn/haar financiën volgen, daarnaast staat de beschermingsbewindvoerder onder toezicht van de kantonrechter en moet jaarlijks verantwoording worden afgelegd. Beschermingsbewind benoemd het in feite ook al, deze maatregel is ter bescherming van de cliënt.
Taken bewindvoerder:
De bewindvoerder beheert en beschermt alle gelden en goederen. Er wordt gewerkt naar een financieel gezonde en stabiele situatie. Een budgetplan wordt opgesteld met alle inkomsten en uitgaven, eventuele schulden worden in kaart gebracht en naar een oplossing gewerkt. De bewindvoerder doet belastingaangifte, regelt eventuele kwijtscheldingen en verzorgt de aanvragen voor inkomens verruimende regelingen.
Verwachtingen van cliënt:
Om het inkomen zo goed mogelijk te kunnen beheren is het noodzakelijk dat er voldoende inkomen binnenkomt, dit kan salaris zijn maar ook een uitkering of pensioen. Daarnaast is het belangrijk dat de budgetbeheerder op de hoogte gehouden wordt. De post wordt doorgestuurd en veranderingen worden tijdig doorgegeven, om niet achter feiten aan te lopen. Ook al is de cliënt handelingsbekwaam, het is niet toegestaan om betalingsverplichtingen aan te gaan zonder toestemming van de budgetbeheerder, anders valt het budgetplan in duigen. Er is dus sprake van een samenwerking.
Voor wie/Hoe aanvragen:
Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben. Beschermingsbewind kan aangevraagd worden door betrokkene zelf, familie of derden zoals een instelling waarbinnen de cliënt verblijft. Men kan zich bij Compass melden om een kennismakingsgesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek zal gekeken worden of beschermingsbewind passend is voor de cliënt en de situatie. Wanneer Compass van mening is iets te kunnen betekenen, wordt er een verzoek tot bewind als ook een plan van aanpak opgemaakt. Met aanvullende stukken zal het verzoek bij de rechtbank worden ingediend. Het bewind is van kracht, wanneer er na een informele zitting, een beschikking is afgegeven door de kantonrechter.

Curatele
Omschrijving:
Curatele is voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Een onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam, deze ondercuratelestellingen wordt daarvoor opgenomen in het openbare curatele- en bewindregister.Soms wordt ervoor gekozen om in plaats van curatele een bewindvoerder voor de financiën aan te stellen en een mentor voor de beslissingen met betrekking tot zorg. Een mentor kan bijvoorbeeld een familielid zijn waarmee de bewindvoerder dan samenwerkt.
Taken curator:
De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de betrokkene. De curator neemt beslissingen over financiële zaken en over de persoonlijke verzorging. Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven. De curator moet de onder curatele gestelde wel altijd zoveel mogelijk betrekken bij wat er moet gebeuren en moet de onder curatele gestelde stimuleren om zoveel mogelijk zelf te beslissen en te doen, mits hij daartoe in staat is. Als de onder curatele gestelde daar niet toe in staat is - de onder curatele gestelde is dan ‘wilsonbekwaam’ - beslist de curator eventueel in overleg met hulpverlening, ook kan de curator op persoonlijk vlak advies geven.

Verwachtingen van cliënt: 
Voor zover de cliënt ertoe in staat is zijn de verwachtingen/verplichtingen gelijk aan die van beschermingsbewind.
Voor wie/Hoe aanvragen:
Curatele kan aangevraagd worden door betrokkene zelf, familie of derden zoals een instelling waarbinnen de cliënt verblijft. Men kan zich bij Compass melden om een kennismakingsgesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek zal gekeken worden of curatele passend is voor de cliënt en de situatie. Wanneer Compass van mening is iets te kunnen betekenen, wordt er een verzoek tot curatele als ook een plan van aanpak opgemaakt. Met aanvullende stukken zal het verzoek bij de rechtbank worden ingediend. Curatele is van kracht, wanneer er na een informele zitting, een beschikking is afgegeven door de kantonrechter.