Curatele

Curatele is voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Een onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam, deze ondercuratelestellingen wordt daarvoor opgenomen in het openbare curatele- en bewindregister.Soms wordt ervoor gekozen om in plaats van curatele een bewindvoerder voor de financiën aan te stellen en een mentor voor de beslissingen met betrekking tot zorg. Een mentor kan bijvoorbeeld een familielid zijn waarmee de bewindvoerder dan samenwerkt.

Taken curator:
De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de betrokkene. De curator neemt beslissingen over financiële zaken en over de persoonlijke verzorging. Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven. De curator moet de onder curatele gestelde wel altijd zoveel mogelijk betrekken bij wat er moet gebeuren en moet de onder curatele gestelde stimuleren om zoveel mogelijk zelf te beslissen en te doen, mits hij daartoe in staat is. Als de onder curatele gestelde daar niet toe in staat is – de onder curatele gestelde is dan ‘wilsonbekwaam’ – beslist de curator eventueel in overleg met hulpverlening, ook kan de curator op persoonlijk vlak advies geven.
Verwachtingen van cliënt:
Voor zover de cliënt ertoe in staat is zijn de verwachtingen/verplichtingen gelijk aan die van beschermingsbewind.

Voor wie/Hoe aanvragen:
Curatele kan aangevraagd worden door betrokkene zelf, familie of derden zoals een instelling waarbinnen de cliënt verblijft. Men kan zich bij Compass melden om een kennismakingsgesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek zal gekeken worden of curatele passend is voor de cliënt en de situatie. Wanneer Compass van mening is iets te kunnen betekenen, wordt er een verzoek tot curatele als ook een plan van aanpak opgemaakt. Met aanvullende stukken zal het verzoek bij de rechtbank worden ingediend. Curatele is van kracht, wanneer er na een informele zitting, een beschikking is afgegeven door de kantonrechter.