FAQ

Klik voor meer vragen op het onderwerp dat van toepassing is.

Soms is iemand (tijdelijk) niet in staat om zijn financiën te overzien en naar behoren te regelen. Vaak is dit te wijten aan een situatie waar zij niet (meer) mee om weten te gaan. U kunt hierbij denken aan lichamelijke of geestelijke klachten maar ook veranderingen in de gezinssituatie, werkeloosheid of schuldensituatie.
Het is belangrijk eerst kennis te maken met een beoogd bewindvoerder. Er moet immers wel een goed gevoel zijn en een vertrouwensband opgebouwd kunnen worden. Vervolgens wordt er een verzoek gedaan bij de rechtbank om het bewind uit te spreken. In veel gevallen vraagt de rechtbank dan wel om een kort gesprek, om zeker te zijn dat u in aanmerking komt voor beschermingsbewind en dit u ook daadwerkelijk helpt.
Aan bewindvoering ligt een gerechtelijke beschikking ten grondslag, tevens controleert de rechtbank of het bewind correct wordt gevoerd. Budgetbeheer is vrijwillig inkomensbeheer met het verschil dat je zelf meer verantwoordelijkheid draagt.
Aan bewindvoering ligt een gerechtelijke beschikking ten grondslag, daarmee kunnen wij namens jou aan alle informatie komen die noodzakelijk is om tot een goede schuldregeling te komen. Wij kunnen jou daarmee volledig ontlasten en het geheel van A tot Z voor jou verzorgen. Met budgetbeheer zijn de bevoegdheden minder en wordt er ook meer verantwoordelijkheid verwacht van jezelf. Er bestaat een mogelijkheid dat het niet voldoende volstaat, waarna in samenspraak alsnog de stap naar bewindvoering gemaakt kan worden.
Een beschermingsbewindvoerder behartigt uw financiële belangen, een Wsnp-bewindvoerder behartigt de belangen van de schuldeisers tijdens de Wsnp, of wel de schuldsanering. Het is dus mogelijk om twee bewindvoerders te hebben op hetzelfde ogenblik, met ieder andere taken.
Hierover bestaan de nodige misverstanden en het antwoord is niet eenvoudig. Bij cliënten is naast bewind, ook vaak andere zorg en hulpverlening betrokken, die zich richten op de dagelijkse (maatschappelijke) begeleiding. De beschermingsbewindvoerder heeft de wettelijke taak: het beheren en beschikken over gelden en goederen. Een bewindvoerder is geen hulpverlener, echter staat de client centraal! Omdat de financiën heel erg afhankelijk zijn van iemands persoonlijke situatie, kan het bewind enkel goed verlopen als de bewindvoerder oog heeft voor de cliënt en diens situatie. Uiteraard werkt de bewindvoerder collegiaal samen met betrokken begeleiding en hulpverlening, zodat er gezamenlijk een krachtig vangnet voor de cliënt ontstaat.
De bewindvoering wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Het bewind eindigt als de kantonrechter besluit de bewindvoering op te heffen. Iedere vijf jaar wordt er een evaluatie gedaan zodat mensen niet langer onder bewind staan dan nodig is. Indien sprake van schuldenbewind; en een Msnp of Wsnp wordt afgerond met een schone lei, betekent dat niet dat ook het bewind eindigd. De bewindvoerder bespreekt met u een eventueel uitstroomtraject en een gezamenlijk verzoek tot opheffing bewind.
Zeker! Binnen de mogelijkheden zijn daarover afspraken te maken. Het blijft ten allen tijd jou geld namelijk.
Uiteraard! Je kunt meekijken in ons softwaresysteem Onview of je krijgt zelf de bankafschriften thuis. Verder wordt er jaarlijks een rekening en verantwoording opgesteld waarin wordt vastgelegd waar je geld naartoe is gegaan. Deze wordt jaarlijks met jou besproken.
In principe niet, een bewindvoerder heeft als taak het inkomen te beheren, niet om voor inkomen te zorgen. Zoals u, bij een baan, verplichtingen heeft naar uw verwerkgever, bent u ook zelf verantwoordelijk voor de verplichtingen die behoren tot een uitkering. Uiteraard ondersteunen wij hier wel in.
Ja, bij bewind verzorgen wij alles m.b.t. financiën en doen wij ook de belastingaangiften. Wij werken met speciale software Fiscaal-Gemak van Unit4.
Ja, de bewindvoerder toetst op welke toeslagen u recht heeft en vraagt deze voor u aan. Ook zorgt de bewindvoerder dat deze bij veranderingen in uw inkomen worden aangepast.
Nee, zonder vooraf toestemming van de bewindvoerder is het niet toegestaan om een abonnement af te sluiten. In het geval dat het bewind gepubliceerd is in het bewindregister, kan de bewindvoerder het contract zelfs ontbinden. Een telefoonabonnement is zelfs een verhaal apart. Wanneer het om een abonnement gaat, inclusief telefoon, gaat u in feite voor de telefoon een lening aan en wordt er gekeken naar de waarde van de telefoon. Wanneer de waarde hoger is dan € 220,- wordt u BKR geregistreerd.
Bij beschermingsbewind wordt er geen postblokkade opgelegd. Wel worden alle instanties die voor u van toepassing zijn schriftelijk gevraagd voortaan de post rechtstreeks naar de bewindvoerder te sturen. Mocht u toch nog (financiële) post ontvangen dan vragen wij u dit aan de bewindvoerder door te sturen. De desbetreffende instantie wordt dan opnieuw geïnformeerd aangaande het bewind.
Het is gebruikelijk dat de bewindvoerder één keer per jaar bij u op bezoek komt. Afhankelijk van uw situatie of wensen, kan hij vaker komen of vindt het contact alleen per e-mail of telefoon plaats.
Zeer zeker! Naast dat u zelf online uw financiën kunt inzien, legt de bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording af. Dit overzicht laat exact zien wat er in het voorgaande jaar met uw financiën is gebeurt. Er wordt dan ook ieder jaar een afspraak met u gepland om de rekening en verantwoording samen door te nemen. Vervolgens wordt deze bij de rechtbank ingediend en gecontroleerd. Ieder jaar is er bij de bewindvoerder een accountantscontrole, waarbij het gehele kantoor wordt getoetst op de werkwijze maar ook de financiële handelingen. Daarnaast wordt er vanuit het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM van de Rechtspraak, jaarlijks getoetst of de bewindvoerder aan alle strenge eisen voldoet. Professionele bewindvoerder moeten voldoen aan de eisen zoals geldt conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren.
Dat ligt aan de grondslag van het bewind. Een bewind op grond van geestelijke of lichamelijk toestand wordt niet gepubliceerd. Een bewind op grond van verkwisting of problematische schulden wordt wél altijd gepubliceerd in het Centraal curatele- en bewindregister (CCBR). Het doel is dat de onder bewind gestelde wordt beschermd tegen het aangaan van ongewenste overeenkomsten. Dit geldt zowel voor jou als voor een contractspartij. Door de publicatie in het register kan een contractspartij controleren of er bewind is uitgesproken op jou naam.
Als u uw bankpas kwijt bent of deze is kapot, moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan de bewindvoerder. De bewindvoerder vraagt voor u een nieuwe bankpas en/of pincode aan. Let op! Als u hier te lang mee wacht, kan het zijn dat u niet kunt pinnen en dus geen leefgeld heeft.
Met een leefgeldrekening is het per bank afhankelijk in hoeverre internetbankieren mogelijk is. Overleg met de bewindvoerder wat de wensen en mogelijkheden zijn.
Dit krijg je geheel overgemaakt op je leefgeldrekening. In uitzonderlijke gevallen kan het in de opstartfase (gedeeltelijk) gebruikt moeten worden voor andere dingen.
Nee, vrijwillig bewind bestaat niet, maar de term wordt wel vaak gebruikt. U kunt vrijwillig een verzoek tot bewindvoering indienen, maar de kantonrechter beslist of u onder bewind wordt gesteld en wanneer dat bewind eindigt.
Je mag daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank met hierbij een bereidheidsverklaring van de nieuwe bewindvoerder. De nieuw aan te stellen bewindvoerder zal normaal gesproken altijd vooraf contact opnemen met de huidige bewindvoerder. Uiteindelijk beslist de kantonrechter.
Je kunt ten allen tijde bij de rechtbank een verzoek indienen om het bewind te laten stopzetten. De rechter zal dan ook de bewindvoerder vragen om een reactie te geven hoe die hier tegenaan kijkt. Uiteindelijk beslist de kantonrechter.
De hoogte van het leefgeld is altijd afhankelijk van de gezinssamenstelling en uiteraard van het inkomen minus de vaste lasten. Het is daarom belangrijk om dit samen af te stemmen. Leefgeld is bedoeld voor de dagelijkse levensmiddelen en verzorgingsproducten. Onkosten zoals bijvoorbeeld medicatie en reiskosten worden als aparte posten gebudgetteerd. Uiteraard geldt daar ook dat dit samen moet worden afgestemd.
Nee, wettelijk zijn er geen bedragen vastgesteld. Afhankelijk van uw (financiële) situatie bepaalt de bewindvoerder in overleg met u wat u aan leefgeld ontvangt.
Samen wordt er gekeken wat wenselijk is. Het kan zijn dat iemand liever per week leefgeld krijgt, tweewekelijks, maandelijks of misschien wel twee keer per week. Over het algemeen wordt er wekelijks leefgeld overgemaakt. Op maandag is dan betaaldag dat het geld wordt overgemaakt, en op dinsdag pin-dag dat het geld op de leefgeldrekening staat. Vaak is het zo dat het geld al diezelfde dag op de leefgeldrekening staat, dat is fijn! Echter kunnen wij enkel een gewenste dag of datum voor betaling opgeven en hebben wij geen invloed op de uitvoering door de bank.
Nee. Alleen de bewindvoerder mag geld overmaken naar de leefgeldrekening. Denk hierbij aan het leefgeld, vervoerskosten of extra geld dat u heeft aangevraagd. De bewindvoerder kan bij spoed en/of noodgevallen wel een uitzondering maken op deze regel, overleg dus altijd eerst met de bewindvoerder.
Ja, dan kan. Geldverzoeken kunt u op 3 manieren indienen: - U kunt 24/7 uw verzoek inspreken, - U kunt bellen tijdens spreekuren, of – U kunt uw verzoek digitaal indienen. Voor bepaalde aankopen waarvan het aannemelijk is dat er een offerte opgevraagd kan worden, dient u een offerte aan te leveren. Voor aankopen boven de €1500,- zal de bewindvoerder eerst om een akkoord van de rechtbank moeten vragen.
Geldverzoeken worden op maandag en donderdag in behandeling genomen. De bewindvoerder gaat na of uw verzoek volledig is en of er voldoende financiële ruimte is om uw verzoek uit te voeren. Indien uw verzoek in zijn volledigheid wordt afgewezen ontvangt u hiervan een e-mail. Wanneer uw verzoek geheel of deels is verwerkt wordt dit zonder tegenbericht aan u overgemaakt. U kunt dan pinnen en tevens in uw online dossier zien, dát het is overgemaakt.
Nee, kleedgeld is geen “recht”. Wij proberen voor uw te reserveren voor extra- en onvoorziene uitgaven, waaronder kleding. Dit moet uiteraard wel financieel haalbaar zijn. Het is per persoon verschillend wat men aan kleding wenst te besteden, daarom is voor kleding geen apart potje, dit komt uit de algemene reservering en spaartegoed.
Zeker! Als het nog niet in een heel ver stadium is, dan is dit zeker een optie. Een website met hele goede informatie is www.zelfjeschuldenregelen.nl
Schulden zijn vaak een aanleiding om hulp te zoeken, maar bewindvoering staat los van het hebben van schulden. Ook als u geen schulden heeft, kunt u bewindvoering nodig hebben. De bewindvoering eindigt niet automatisch als de schuldenproblematiek is opgelost. Het bewind wordt pas opgeheven als de kantonrechter dat beslist.
Ja, daar is helaas niets aan te doen. Schuldeisers hebben ondanks beschermingsbewind het recht om invorderingsmaatregelen te nemen. De bewindvoerder vraagt de schuldeisers om hun vordering tijdelijk on-hold te zetten, helaas wordt daar niet altijd gehoor aan gegeven. Dat bestaande schulden oplopen is uiteraard vervelend, maar voor toeleiding naar een schuldenregeling (Msnp of Wsnp) geen probleem, zolang er maar geen nieuwe schulden ontstaan.
Nee, de schulden blijven op jou naam staan. Als er al vergaande invorderingsmaatregelen zijn – zoals loonbeslag of boedelbeslag – dan kan de bewindvoerder dit niet stopzetten. Wel zal de bewindvoerder altijd controleren of er niet ten onrechte teveel wordt ingehouden en in dat geval een correctie laten uitvoeren.
Of er met schuldeisers afzonderlijk, een betalingsregelingen getroffen kan worden, is in de eerste plaats afhankelijk van het inkomen. Een wettelijke berekening, die rekening houdt met het inkomen en bepaalde vaste lasten, bepaald hoeveel er per maand beschikbaar is (afloscapaciteit) om de schuldenlast van te betalen. Wanneer de te verwachten afloscapaciteit gezien over 3 jaren (36 maanden), veel lager ligt dan de totale schulden, dan is er sprake van een problematische schuldenlast. In dat geval is een Msnp of Wsnp nodig om de schulden op te lossen. Wanneer er geen sprake is van een problematische schuldenlast, zal de bewindvoerder met de schuldeisers regelingen treffen, mits sprake van een stabiele situatie. Een onstabiele situatie, bijvoorbeeld onzeker inkomen, zorgt voor het risico dat afspraken niet nagekomen kunnen worden, met gevolgen van dien.
In eerste instantie inventariseert de bewindvoerder bij wie er schulden zijn en hoe hoog die schulden zijn. Om vervolgens te kunnen beoordelen of er wel of niet sprake is van een problematische schuldenlast. Uiteraard probeert de bewindvoerder om de nadelige gevolgen van het hebben van schulden, zoals beslag etc., te voorkomen. Beschermingsbewind verandert niets aan de mogelijkheden die schuldeisers hebben om de vordering te incasseren.
Bij problematische schulden is Msnp of Wsnp noodzakelijk, om de schulden op te lossen. De bewindvoerder meldt u aan bij schuldhulpverlening in uw gemeente, als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Schuldhulpverlening probeert eerst minnelijk, d.w.z. vrijwillig, een algehele regeling met de schuldeisers tot stand te brengen. Als dat lukt is er sprake van een Msnp. Lukt dat niet, gaat één of meer schuldeisers niet akkoord, dan wordt Wsnp aangevraagd. Wsnp staat voor Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen, ofwel de schuldsanering. De rechter bepaald dan of u wordt toegelaten tot de Wsnp. In dat geval moeten de schuldeisers meewerken.
Een Msnp of een Wsnp duurt normaal gesproken 36 maanden. In bijna alle gevallen zal daar een stabilisatieperiode aan vooraf gaan, om te zorgen dat aantoonbaar aan alle voorwaarden wordt voldaan. Hoe lang dit duurt is heel persoonlijk, omdat het geheel afhangt van iemands persoonlijke situatie. Samenwerken met de bewindvoerder is dan ook belangrijk zodat zo spoedig mogelijk aan de voorwaarden wordt voldaan.
Het schuldenoverzicht ontstaat en wordt geüpdatet, op basis van stukken van schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders. De ene meld zich maandelijks, de ander jaarlijks. Daarnaast kunnen schulden als het ware worden doorverkocht, of worden overgenomen door een ander incassobureau/deurwaarder. Echter wordt dit niet altijd kenbaar gemaakt. Bij aanmelding schuldhulpverlening moeten ALLE schuldeisers in beeld zijn. Dus bij twijfel of er een vordering dubbel op de schuldenlijst staat, laten we deze staan. Op het moment dat we de aanmelding schuldhulpverlening op orde kunnen gaan maken, worden alle schuldeisers gevraagd een actuele vordering door te geven, en ontstaat er op dat moment een overzicht die geheel up-to-date is. In de praktijk is gebleken dat wanneer er tussentijds, dus als men nog niet aan de voorwaarden van schuldhulpverlening voldoet, wordt gevraagd naar een opgaaf van de vordering, schuldeisers eerder geneigd zijn om invorderingsmaatregelen te nemen, zoals het leggen van beslagen.
Ja, vanuit de basisverzekering van de huidige zorgverzekeraar. De aanvullende verzekering wordt in de meeste gevallen wel stopgezet.
Dit is een zeer ernstige situatie. Er bestaan voor een bewindvoerder in samenwerking met de gemeente mogelijkheden om dit te voorkomen door een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.
Met het formulier Verzoek berekening van de beslagvrije voet, kun je de verrekening ongedaan laten maken. Ook een overheidsvordering kan hiermee teruggehaald worden – als het tenminste onterecht was.
Dat ligt aan de situatie. Wanneer je nog in het minnelijk traject (Msnp) zit niet, maar in een wettelijk traject (Wsnp) wel. Dit wordt namelijk geregistreerd in het Centraal Insolventieregister (CIR). Hierin staan de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en de Wsnp. De registratie is voor iedereen zichtbaar tijdens de Wsnp en tot zes maanden na de beëindiging. Het is dus mogelijk dat je wél ingeschreven staat in het CCBR vanwege bewindvoering, maar (nog) niet in het CIR. Beide is ook mogelijk.
De Msnp (Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen) is een vrijwillige schuldregeling. Zonder tussenkomst van de rechter wordt er geprobeerd om tot overeenstemming met de schuldeisers te komen. Wanneer dit niet lukt dan kan er in de meeste gevallen een beroep gedaan worden op de Wsnp (Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen). In dat geval moeten de schuldeisers verplicht meewerken aan de schuldregeling.
Nee, er moet altijd eerst een minnelijke poging gedaan worden voordat je kunt doorstromen naar een wettelijke schuldsanering.
De voorwaarden gelden al vóór aanmelding zodat men er vanuit kan gaan dat u een traject van 1,5 jaar ook daadwerkelijk kunt doorlopen. 1. Schulden moeten te goeder trouw zijn ontstaan. De schulden die tot 3 jaren geleden zijn ontstaan worden getoetst. 2. U zorgt voor maximaal inkomen. U werkt fulltime of u kunt aantonen uw best te doen om een baan te krijgen, door voldoende sollicitatie te kunnen laten zien. Wanneer u niet kunt werken, moet dat door een specialist verklaart worden, om vrijstelling te krijgen. Wel moet er dan een uitkering zijn. 3. Stabiele situatie; naast dat er sprake moet zijn van een financieel stabiele situatie, moet dit maatschappelijk/sociaal ook het geval zijn. a. Voor de financiën geldt dat het budgetplan sluitend moet zijn en er geen nieuwe schulden (dreigen te) ontstaan. b. Ook dient er een spaarpotje te zijn, om gedurende de 3 jaren dat een Msnp/Wsnp duurt, de onvoorziene onkosten op te kunnen vangen. Gedurende een regeling geldt dat als er nieuwe schulden ontstaan, u uit de regeling gezet kan worden. Een vroegtijdige beëindiging van de Wsnp , zonder schone lei, betekend dat de schuldeisers weer bij u aankloppen. c. Voor het maatschappelijk/sociaal aspect geldt dat als er sprake is van problematiek en/of verslaving, u aantoonbaar onder behandeling moet zijn en verklaard kan worden dat het stabiel is. 4. Informatieplicht, zoals deze geldt gedurende bewind, geldt ook voor schuldhulpverlening. Veelal voorziet de bewindvoerder in de financiële informatie, u bent echter zelf verantwoordelijk voor het informeren over uw persoonlijke informatie, waaronder eventuele sollicitatieplicht.
Omdat de gezamenlijke kosten die jullie hebben meetellen om tot een goede berekening te komen van het Vrij te laten bedrag.
Ja, een deurwaarder moet eerst een executoriale titel hebben om beslag te kunnen leggen.
Ja dat mag. Boedelbeslag is voornamelijk een drukmiddel aangezien de kosten vaak boven het gewin gaan.
Wanneer een deurwaarder een executoriale titel heeft, dan mag dit inderdaad. De overheid mag rechtstreeks beslag leggen op een bankrekening na een dwangbevel. Dit wordt een overheidsvordering genoemd. Voor bankbeslag geldt geen beslagvrije voet.
Ja, dat is heel goed mogelijk. Er bestaat voor de bewindvoerder een mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. Zo kan er een beslagvrije periode worden gecreëerd om tot een stabiele financiële situatie te komen voorafgaand aan de start van een schuldregeling.
Je kunt controleren waarop de Beslagvrije Voet gebaseerd is. Je kunt vervolgens gegevens van woonlasten, zorgpremie en toeslagen indienen. De deurwaarder moet dan een herziene berekening maken en het teveel ingehouden bedrag terugbetalen. Je kunt ook zelf een berekening maken op www.schuldinfo.nl